Materiały

Webcast

Webcast Genomtec: Perspektywy w diagnostyce onkologicznej.

Webcast Genomtec: GPW Innovation Day, kwiecień 2023.

Webcast Genomtec: Prezentacja Zarządu – Plany rozwoju Genomtec oraz status procesu M&A.

Webcast Genomtec: Debiut na GPW oraz status procesu M&A.

Webcast Genomtec: Konferencja Genomtec – prezentacja platformy GenomtecID.

Webcast Genomtec: Podsumowanie III kwartału 2021 i plany rozwoju.

Webcast Genomtec: Podsumowanie II kwartału 2021 i plany rozwoju.

Webcast Genomtec: Podsumowanie I kwartału 2021 i plany rozwoju.

Prezentacje

GPW Innovation Day, kwiecień 2023

Pobierz (5.11 MB)

Debiut na GPW oraz status procesu M&A

Pobierz (5.43 MB)

GPW Innovation Day 2022

Pobierz (4.45 MB)

Prezentacje wynikowe

Podsumowanie procesu komercjalizacji Genomtec® ID i wyników finansowych

Pobierz (1.59 MB)

Podsumowanie Q3 2021 i plany rozwoju

Pobierz (2.33 MB)

Podsumowanie Q2 2021 i plany rozwoju

Pobierz (1.52 MB)

Podsumowanie Q1 2021 i plany rozwoju

Pobierz (1.57 MB)

Dokumenty Spółki

Tekst jednolity statutu GENOMTEC S.A. Pobierz
Regulamin Rady Nadzorczej Pobierz
Regulamin Walnego Zgromadzenia Pobierz

Komunikaty prasowe

22 kwietnia 2024

Dr Trevor Hawkins, wybitny przedsiębiorca, naukowiec i lider z doświadczeniem w globalnych firmach medycznych, dołączył do Rady Nadzorczej Genomtec S.A.

Genomtec S.A. ogłasza, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki powołało dr Trevora Hawkinsa do Rady Nadzorczej od 22 kwietnia 2024 roku.
26 marca 2024

Genomtec zabezpiecza środki finansowe w wysokości ponad 10 mln zł na przyspieszenie rozwoju projektu onkologicznego. Spółka pozyska kapitał od akcjonariuszy – założycieli oraz inwestora zagranicznego.

Genomtec pozyska ponad 10 mln PLN, które w większości zostaną przeznaczone na przyspieszanie prac nad rozwojem projektu onkologicznego „OncoSNAAT” – kluczowego dla wzrostu wartości spółki i potencjalnej transakcji M&A.
12 marca 2024

Genomtec wzmacnia Radę Nadzorczą, wprowadzając osoby posiadające duże doświadczenie branżowe i biznesowe

Genomtec S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki powołało z dniem 12 marca 2024 r. do Rady Nadzorczej spółki dwóch nowych członków: Gualtiero Garlasco oraz Beatę Turlejską, którzy zastąpią w Radzie Nadzorczej Jarosława Oleszczuka i Karola Hopa.
27 grudnia 2023

Genomtec zawarł umowę z PARP na dofinansowanie projektu onkologicznego o wartości blisko 40 mln zł

Spółka podpisała w dniu 22 grudnia 2023 r. z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) umowę na dofinansowanie projektu „Opracowanie technologii oraz automatycznego systemu do detekcji mutacji w obszarze onkologii klinicznej bazującej na rozwiązaniu lab-on-chip oraz technikach izotermalnej amplifikacji kwasów nukleinowych”.
28 listopada 2023

Genomtec podsumowuje III kwartał – istotny postęp w rozwoju technologii diagnostyki nowotworów

Spółka opublikowała raport finansowy za trzeci kwartał 2023 r.
20 października 2023

Genomtec otrzymał pozytywną ocenę przez PARP wniosku o dofinansowanie projektu onkologicznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Projekt Genomtec pod nazwą: „Opracowanie technologii oraz automatycznego systemu do detekcji mutacji w obszarze onkologii klinicznej bazującej na rozwiązaniu lab-on-chip oraz technikach izotermalnej amplifikacji kwasów nukleinowych” znalazł się wśród 198 wniosków wpisanych przez PARP na listę projektów ocenionych pozytywnie w Działaniu Ścieżka SMART FENG.01.01-IP.02-001/23/2023 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.
28 września 2023

Genomtec S.A. rozszerza swoją platformę Genomtec ID na onkologię i złożył wniosek patentowy specyficzny dla diagnostyki onkologicznej

Spółka zakończyła rozbudowę swojej platformy Genomtec ID w dziedzinie diagnostyki onkologicznej. Genomtec złożył wniosek o ochronę patentową dla nowej, opracowanej przez Spółkę, metody obejmującej izotermiczną amplifikację kwasów nukleinowych w celu wykrywania wariantów genetycznych stosowanych w diagnostyce onkologicznej.
27 kwietnia 2023

Genomtec S.A. pozyska 13,1 mln zł z emisji akcji. Pozyskane środki wpłyną na wzrost wartości technologii Spółki w transakcji M&A

Zarząd Genomtec S.A. z sukcesem zakończył rundę finanso-wania. Z emisji docelowo 1 637 000 akcji Spółka pozyska 13,1 mln zł. Środki pozyskane od inwesto-rów pozwolą na realizację kamieni milowych związanych z rozwojem, walidacją, certyfikacją i skalo-waniem produkcji platformy diagnostycznej Genomtec ID. Działania te wpłyną na znaczący wzrost wartości technologii Spółki w procesie M&A.
21 marca 2023

Genomtec S.A. chce, aby Akcjonariusze uczestniczyli w korzyściach z potencjalnej transakcji M&A w możliwie najszerszym zakresie

Zarząd Genomtec S.A. podjął uchwałę w sprawie określenia sposobu podziału środków z potencjalnej sprzedaży technologii. Intencją Spółki jest, aby Akcjonariu-sze partycypowali w korzyściach z potencjalnej transakcji M&A w możliwie najszerszym zakresie. W ramach prowadzonego przeglądu opcji strategicznych Genomtec współpracuje z doradcą transakcyj-nym, spółką Clairfield Partners LLC z siedzibą w Nowym Jorku.
28 lutego 2023

Genomtec S.A. intensyfikuje proces M&A

Spółka planuje pozyskać dodatkowe finan-sowanie wspierające maksymalizację wyceny spółki w procesie M&A kierowanym przez doświad-czonego partnera transakcyjnego, firmę Clairfield Partners LLC. W tym celu spółka zamierza zwołać na ostatnią dekadę marca Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym akcjonariusze zagłosują w sprawie podjęcia uchwał dotyczących emisji akcji.
9 lutego 2023

Genomtec S.A. 16 lutego zadebiutuje na głównym rynku GPW

Spółka zadebiutuje 16 lutego na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wydał uchwały ws. dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na głównym rynku akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, J, K Spółki Genomtec.
10 stycznia 2023

Wartość portfela własności intelektualnej Genomtec S.A. oszacowana na 191,336 mln EUR

Spółka otrzymała od niemieckiej firmy Dennemeyer Consulting GmbH wycenę posiadanego przez Spółkę portfela własności intelektualnej. Zgodnie z przyjętą przez Dennemeyera normą DIN/ISO 77100 obejmującą 9 posiadanych przez Genomtec patentów i 26 zgłoszeń patentowych oraz konwersję wszyst-kich wniosków patentowych na patenty, a także 14-letni okres ochrony całego portfolio IP (intellectual property), godziwa wartość własności intelektualnej Genomtec została oszaco-wana na 191,336 mln EUR brutto.
30 listopada 2022

Genomtec S.A. podpisał umowę z Clairfield Partners LLC na doradztwo przy sprzedaży spółki do inwestora branżowego

Spółka podpisała umowę z Clair-field Partners LLC z siedzibą w Nowym Jorku. Przedmiotem umowy jest doradztwo w procesie nawiązania partnerstwa strategicznego, sprzedaży licencji i/lub sprzedaży całości lub części posiadanej własności intelektualnej i związanej z nią technologii.
15 listopada 2022

Genomtec S.A. otrzymał ochronę patentową w Brazylii

Spółka otrzymała ochronę patentową od Urzędu Patentowego w Brazylii na wynalazek pn. „A method of detecting genetic material in a biological sample and a device for its implementation”. Genomtec posiada już patenty w Europie, USA i Japonii oraz ponad 25 zgłoszeń patentowych na globalnych rynkach.
8 września 2022

Genomtec S.A. rozpoczął przegląd opcji strategicznych oraz podpisał umowę na oszacowanie wartości IP spółki

Spółka zdecydowała o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych. Ponadto zarząd podpisał umowę z globalną firmą Dennemeyer Consulting GmbH na wykonanie oszacowania wartości portfela praw własności intelektualnej posiadanego przez spółkę.
10 sierpnia 2022

Nowy Partner w zakresie komercjalizacji platformy Genomtec® ID na terytorium Tajwanu

Spółka pozyskała nowego Partnera w zakresie komercjalizacji swojej flagowej platormy testów genetycznych Genomtec® ID oraz testu Respiratory Panel 5-Plex. Działania naszego Partnera Biznesowego będą polegały w dużym stopniu na identyfikacji i poszukiwaniu nowych, lokalnych perspektyw i możliwości biznesowych, prowadzących do zawarcia lokalnych umów handlowych celem wprowadzenia produktu(ów) na rynek Tajwański.
11 lipca 2022

Genomtec z nowym Dyrektorem ds. Technologii

Spółka powołała Richarda Moore’a na stanowisko nowego dyrektora ds. technologii (Chief Technology Officer – CTO). Richard będzie kierował rozwojem następnej generacji produktów i systemów Genomtec i zastąpi Jasona Reece’a, który ogłosił zamiar przejścia na emeryturę.
27 czerwca 2022

Genomtec powiększa sieć dystrybutorów dla swojego sztandarowego produktu platformy Genomtec®ID i genetycznych testów układu oddechowego w Europie

Spółka pozyskała kolejnego już dystrybutora dla swojej mobilnej platformy diagnostycznej Gentomec®ID oraz panelu RP5-PLEX do wykrywania infekcji układu oddechowego w Europie, zawierając umowę z ForLab SA. Forlab jest drugim, po greckiej firmie Atropos, dystrybutorem flagowej platformy Spółki.
8 czerwca 2022

Panel Genomtec®ID do wykrywania infekcji dróg oddechowych 5-PLEX (RP5-PLEX) uzyskał znak CE jako jedyne tego typu rozwiązanie w Europie

Genomtec uzyskał znak CE-IVD dla swojego flagowego rozwiązania jakim jest panel diagnostyczny do wykrywania patogenów powodujących choroby układu oddechowego Genomtec®ID Respiratory Panel 5-Plex (RP5-PLEX). To jedyny panel diagnostyczny tego typu, który jednocześnie bada obecność aż 5 wirusów i bakterii w tym samym badaniu i który dzięki certyfikacji CE-IVD będzie dostępny do sprzedaży w 27 krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Norwegii i Liechtensteinie.
16 maja 2022

Genomtec na finiszu industralizacji Genomtec®ID – podsumowanie I kwartału 2022 r.

Spółka opublikowała właśnie raport za I kwartał 2022 r. I kwartał br. był niezwykle intensywny dla Genomtec S.A. Spóła rozpoczęła pilotażową produkcję analizatorów Genomtec®ID jak również etap badań porównawczych swojego urządzenia. Wyniki uzyskane w badaniu będą podstawą do rejestracji CE-IVD Genomtec®ID w Unii Europejskiej planowanej na połowę tego roku.
29 kwietnia 2022

Genomtec podpisuje umowę dystrybucyjną na Genomtec®ID w Europie

Spółka podpisała umowę na wyłączną dystrybucję w Grecji swojej flagowej platformy testów genetycznych Genomtec®ID oraz testu Respiratory Panel 5-plex. Partner handlowy Genomtec, Atropos Ltd, jest specjalistycznym dystrybutorem rozwiązań z zakresu biologii molekularnej o ugruntowanej pozycji rynkowej w Grecji. Firma Atropos rozpocznie dystrybucję urządzenia po rejestracji platformy Genomtec®ID i panelu testowego 5-plex.
22 marca 2022

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji uwzględniła testy RT-LAMP w zaleceniach diagnostycznych dotyczących detekcji SARS-CoV-2

Genomtec liczy na postęp w uzyskaniu refundacji testów genetycznych wykorzystywanych do wykrycia wirusa SARS-CoV-2 w oparciu o metodę amplifikacji izotermicznej RT-LAMP. W opublikowanych właśnie nowych wytycznych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) uwzględniono metodę RT-LAMP jako zalecaną do badania genetycznego pacjentów objawowych z SARS-CoV-2.
14 lutego 2022

Genomtec rozpoczyna badania porównawcze Genomtec®ID

Spółka rozpoczęła fazę testów porównawczych Genomtec®ID, mobilnej platformy do diagnostyki genetycznej z panelem chorób układu oddechowego tzw.: „Respiratory Panel (RP) 5-plex”. Wyniki uzyskane w tym badaniu klinicznym będą podstawą do rejestracji CE-IVD Genomtec®ID w Unii Europejskiej planowanej na połowę tego roku.
20 stycznia 2022

Europejski Urząd Patentowy przyznał Genomtec nowy patent

Spółka otrzymała od Europejskiej Organizacji Patentowej (EPO) patent na technologię i urządzenie Genomtec®ID wynalezione przez Genomtec SA. Wynalazek objęty nową ochroną patentową obejmuje Genomtec®ID, kluczową technologię Spółki związaną z zastrzeżonym autorskim systemem bezkontaktowego grzania i detekcji temperatury, opracowaną do badań w miejscu opieki nad pacjentem (POCT) oraz innych zastosowań.
12 stycznia 2022

Genomtec rozpoczyna pilotażową produkcję analizatorów Genomtec®ID

Spółka rozpoczęła pilotażową produkcję analizatorów do pierwszych 15 urządzeń Genomtec®ID. Analizatory są produkowane przez zespół Genomtec w Wielkiej Brytanii w ścisłej współpracy z tamtejszym partnerem CDMO. Rozpoczęcie produkcji było możliwe w związku z zakończeniem procesu projektowania i testowania niezawodności komponentów analizatora.
30 listopada 2021

Laboratoryjne testy genetyczne Genomtec wykrywają wszystkie warianty SARS-CoV-2 w tym Omicron

Spółka przeprowadziła analizę swoich szybkich testów genetycznych, która potwierdziła ich skuteczność w wykrywaniu wszystkich znanych wariantów wirusa SARS-CoV-2 w tym ostatnio odkrytego wariantu Omicron.
Raport dotyczący czułości szybkich testów genetycznych Genomtec.
29 listopada 2021

Genomtec dokonuje nowego zgłoszenia patentowego w Wielkiej Brytanii

Spólka dokonała zgłoszenia patentowego pn. „Thermal interface arrangement” w zakresie autorskiej metody przekazywania i pomiaru ciepła w Urzędzie ds. Własności Intelektualnej Wielkiej Brytanii (UK IPO). Wynalazek Emitenta może mieć szerokie zastosowanie nie tylko w diagnostyce, ale też w rozwiązaniach biomedycznych, elektronice czy mechanice.
25 listopada 2021

Miron Tokarski Laureatem Rankingu: Leaders of the Future

Miron Tokarski, współzałożyciel i prezes Genomtec, znalazł się w zaszczytnym gronie laureatów rankingu Magazynu Forbes: „Leaders of the Future”. Spośród 140 nominowanych kandydatów Kapituła wyłoniła 10 Liderów, wizjonerów z różnych dziedzin życia, którzy za rok, pięć czy dziesięć lat będę w stanie decydować o kształcie świata.
19 listopada 2021

Genomtec otrzymuje szósty już patent chroniący technologię Spółki w zakresie diagnostyki genetycznej HPV-16

Spółka otrzymała od Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej ochronę patentową na zestaw starterów do wykrywania wirusa brodawczaka ludzkiego typu 16 (HPV16), metodę wykrywania zakażenia HPV16 oraz zastosowanie zestawu starterów do wykrywania infekcji HPV.
8 listopada 2021

Genomtec coraz bliżej komercjalizacji swojej platformy Genomtec®ID – podsumowanie III kwartału 2021 r.

Spółka opublikowała właśnie raport za III kwartał 2021 r. Okres III kwartału to wzmożony czas prac nad Genomtec®ID – spółka pozyskała kolejne 2 patenty (łącznie posiada już 5). Kluczowy z perspektywy ochrony wartości intelektualnej firmy był patent wydany przez Polski Urząd Patentowy na technologię bezkontaktowego grzania i detekcji.
3 listopada 2021

Genomtec przyspiesza komercjalizację Genomtec®ID

Spółka rozpoczęła w dniu dzisiejszym analizę możliwości przyspieszenia planowanej komercjalizacji platformy Genomtec ID. Analiza będzie obejmowała wybór rozwiązań wspierających rozwój strategiczny firmy, przede wszystkim w zakresie wyznaczenia optymalnego czasu wejścia na rynek z rozwiązaniem Genomtec ID, w tym jego przyspieszenia w stosunku do aktualnie komunikowanego planu.
29 października 2021

Genomtec składa prospekt do Komisji Nadzoru Finansowego

Spółka złożyła dzisiaj do Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny, sporządzony w związku z planowanym przeniesieniem notowań akcji spółki na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Główną motywacją Spółki do przeniesienia notowań jest zwiększenie rozpoznawalności Spółki i uzyskanie dostępu do większego grona długoterminowych inwestorów, włączając w to inwestorów zagranicznych.
28 października 2021

Genomtec z piątym patentem na swój wynalazek

Spółka otrzymała decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej o uzyskaniu ochrony patentowej na swój wynalazek, którym jest technologia bezkontaktowego grzania i detekcji, która może być użyta nie tylko w badaniach genetycznych, jak w przypadku systemu POCT Genomtec ID, opracowanego przez Spółkę, ale także we wszelkich urządzeniach czy systemach grzewczych mających zastosowanie poza branżą medyczną. To piąty patent otrzymany przez Genomtec od początku działania firmy i trzeci wydany przez URPL.
21 września 2021

Genomtec otrzymał pozytywną decyzję o przyznaniu swojego czwartego już patentu przez Japoński Urząd Patentowy

Spółka otrzymała pozytywną decyzję Japońskiego Urzędu Patentowego przyznającą Spółce ochronę patentową na wynalezione przez Genomtec SA technologię i urządzenie Genomtec ID. Przyznanie patentu uwarunkowane jest wniesieniem przez Genomtec wymaganych opłat urzędowych. Zarząd Genomtec podjął już pozytywną decyzję w tej sprawie a wniesienie opłat nastąpi wkrótce.
25 sierpnia 2021

Genomtec dokonał zgłoszenia patentowego na zestaw starterów do wykrywania zakażeń bakteriami Salmonella enterica, jednych z najczęściej występujących chorób zakaźnych wśród ludzi i zwierząt

Spółka dokonała zgłoszenia patentowego w zakresie autorskiego zestawu starterów, metody diagnostyki oraz składu mieszaniny reakcyjnej do genetycznej diagnostyki zakażeń bakterią Salmonella enterica w technice LAMP. Zgłoszenie zostało dokonane w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej. Opracowana przez Genomtec technologia do wykrywania jest szybsza i mniej kosztowna niż obecnie wykorzystywane na rynku.
16 sierpnia 2021

Genomtec chce przenieść się na główny parkiet GPW

Genomtec S.A. wyraził zamiar ubiegania się o przeniesienie notowań Spółki z alternatywnego rynku NewConnect na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). W związku z tym Zarząd zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na 13 września br. w celu podjęcia przez Akcjonariuszy Genomtec uchwały upoważniającej Zarząd do przeprowadzenia niezbędnych działań zmierzających do przeniesienia notowań akcji Spółki. W ramach przeniesienia notowań akcji Spółki na duży parkiet GPW nie jest planowana nowa emisja akcji. Główną motywacją Zarządu jest uzyskanie dostępu do większego grona długoterminowych inwestorów, w tym inwestorów zagranicznych.
12 sierpnia 2021

Flagowe rozwiązanie Genomtec wchodzi w decydującą fazę rozwoju – spółka podsumowuje działania w drugim kwartale

Spólka opublikowała raport za drugi kwartał 2021 r. Spółka podsumowała najważniejsze działania w tym postęp prac nad flagowym rozwiązaniem, tj. ultraszybką mobilną platformą diagnostyczną – Genomtec ID. W drugim kwartale Spółka przystosowała prototyp Genomtec ID do wersji przedprodukcyjnej, przeprowadziła testy kompatybilności elektromagnetycznej oraz kontynuowała rozwój molekularnych paneli diagnostycznych. Genomtec otrzymał również ochronę patentową na zestaw starterów do powielania sekwencji nukleotydowej Borrelia burgdorferi – bakterii wywołującej boreliozę. Dokonał również kolejnego ważnego zgłoszenia patentowego w zakresie MRSA – zakażenia organizmu gronkowcem złocistym opornym na metycylinę. To już trzeci patent, który uzyskała Spółka od rozpoczęcia swojej działalności.
6 sierpnia 2021

Genomtec otrzymuje certyfikat ISO 13485 realizując kolejny niezbędny krok w projekcie Genomtec ID

Genomtec SA otrzymał certyfikat potwierdzającą zgodność systemu zarządzania jakością z normą ISO 13485 na podstawie audytów przeprowadzonych przez TÜV Rheinland – prestiżową, niezależną jednostkę certyfikującą. Certyfikat został wystawiony w zakresie projektowania i rozwoju urządzeń IVD do wykrywania wcześniej zdefiniowanych patogenów biologicznych i potwierdza najwyższy poziom systemów zarządzania jakością dla wyrobów medycznych opracowywanych przez Spółkę. Posiadanie certyfikatu jest niezbędne do rejestracji mobilnego systemu diagnostyki genetycznej Genomtec ID, planowanej na połowę 2022 roku.
26 lipca 2021

Światowi eksperci w Radzie Naukowej Genomtec

Spółka powołała Radę Naukową w skład której wejdą światowi eksperci z zakresu zarządzania systemami opieki zdrowotnej i technologii. Zadaniem Rady jest wsparcie Genomtec w dalszym rozwoju technologicznym, biznesowym oraz w zakresie obszaru klinicznego innowacyjnych produktów Spółki. Obecnie do Rady Naukowej zostali powołani: Eric Garnier – posiadający 35-letnie doświadczenie w branży medycznej oraz prof. Krishnendu Chakrabarty – laureat wielu naukowych nagród, a także właściciel 18 patentów na rynku amerykańskim, specjalizujący się obszarze technik mikroprzepływowych.
7 lipca 2021

Genomtec dokonuje zgłoszenia patentowego na zestaw starterów do wykrywania zapalenia opon mózgowych bakterią dwoinki

Spółka dokonała zgłoszenia patentowego w zakresie autorskiego zestawu starterów, metody diagnostyki oraz składu mieszaniny reakcyjnej do genetycznej diagnostyki Neisseria meningitidis (dwoinka zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych) w technice LAMP. Zgłoszenie zostało dokonane w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej.
24 czerwca 2021

Testy genetyczne Genomtec SARS-CoV-2 Duo Kit (nr kat. GA00B) oraz Direct-RT-LAMP (nr kat. GA00C) wykrywają szereg wariantów wirusa

Genomtec przeprowadził analizę bioinformatyczną (in-silico) oraz tzw. “analizę laboratorium mokrego” dla zestawów diagnostycznych Genomtec® SARS-CoV-2 EvaGreen® RT-LAMP CE-IVD Duo Kit (RT-LAMP Duo) oraz Genomtec® SARS-CoV-2 EvaGreen® Direct-RT-LAMP CE-IVD Kit (Direct).
23 czerwca 2021

Genomtec: Jarosław Oleszczuk przechodzi z Zarządu do Rady Nadzorczej Spółki

Spółka ogłosiła w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (zwołanego na dzień 20 lipca br.) chęć powołania dr Jarosława Oleszczuka do Rady Nadzorczej Genomtec – dotychczasowego członka zarządu Spółki i Chief Business Officer (CBO), który dzisiaj złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Od 1 sierpnia br. funkcję CBO obejmie Charudutt Shah – nowo powołany członek zarządu Genomtec.
31 maja 2021

Genomtec wzmacnia skład zarządu – Charudutt Shah dołącza do spółki

Spółka ogłosiła, że do składu zarządu Spółki dołącza Charudutt Shah. Nowo powołany członek zarządu Genomtec jest menadżerem wyższego szczebla z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem m.in. w obszarze rozwoju biznesu, zarządzaniu marketingiem i sprzedażą oraz planowaniu strategicznym w sektorze genetycznej diagnostyki klinicznej. Swoją pracę w Genomtec rozpocznie od 1 sierpnia 2021.
25 maja 2021

Genomtec poszerza grupę pacjentów w dodatkowym badaniu porównawczym swoich testów wykrywających COVID-19 bezpośrednio z próbki śliny

Spółka na podstawie podpisanej umowy z Centrum Patologii Molekularnej Cellgen (NZOZ Aurimed) przeprowadzi dodatkowe badanie porównawcze zestawu do wykrywania zakażań SARS-CoV-2 bezpośrednio na próbkach śliny w technologii Direct-RT-LAMP względem metody RT-PCR. Badanie porównawcze zostanie przeprowadzone w laboratorium Cellgen. Uzyskane dane kliniczne będą stanowić poszerzenie walidacji klinicznej, po osiągnięciu pozytywnych wyników badania przeprowadzonego w CSK MSWiA, które umożliwiły rejestrację produktu na rynku Unii Europejskiej.
17 maja 2021

Genomtec wprowadza na rynek pierwszy na świecie genetyczny test diagnostyczny do wykrywania SARS-CoV-2 bezpośrednio z próbki śliny

Genomtec zarejestrował i wprowadzi do obrotu, na terenie Unii Europejskiej, test diagnostyczny Genomtec® SARS-Cov-2 EvaGreen® Direct-RT-LAMP CE-IVD Kit (RT-LAMP Direct Kit), który umożliwia przeprowadzenie badania w kierunku identyfikacji zakażenia SARS-CoV-2 bezpośrednio ze śliny pacjenta. Innowacyjny test zapewni pacjentom większy komfort, gdyż nie będą oni musieli być poddawani procedurze pobrania wymazu np. z nosogardzieli. Możliwość badania bezpośrednio ze śliny, zmniejszy również ryzyko ekspozycji na wirusa dla personelu pobierającego próbkę i nie wymaga specjalistycznych umiejętności.
12 maja 2021

Genomtec podsumowuje osiągnięcia i postęp prac w pierwszym kwartale 2021 roku

Spółka zaprezentowała swój pierwszy raport kwartalny, odkąd jest spółką notowaną na rynku NewConnect. Spółka podsumowała w nim osiągnięcia i postęp prac nad flagowym rozwiązaniem Genomtec ID – mobilnym laboratorium genetycznym – oraz pozostałymi kluczowymi projektami i działaniami.
12 maja 2021

Nowe technologie w laboratorium okresu pandemii COVID-19 – konferencja naukowa

18 maja br. o godz. 16, rozpocznie się w trybie online konferencja naukowa poświęcona nowym technologiom w laboratorium w okresie pandemii COVID-19. Wydarzenie kierowane jest do diagnostów laboratoryjnych. Uczestnicy będą mogli się dowiedzieć m.in. o technologii RT-LAMP – jej właściwościach i wykorzystaniu w laboratorium w dobie pandemii oraz o diagnostyce i detekcji nowych szczepów SARS-CoV-2 z wykorzystaniem sekwencjonowania nowej generacji (NGS).
10 maja 2021

Genomtec otrzymuje patent w technologii LAMP

Spółka otrzymała od Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej ochronę patentową na zestaw starterów do powielania sekwencji nukleotydowej Borrelia burgdorferi – bakterii wywołującej boreliozę. Patent obejmuje także opracowany przez zespół Genomtec, sposób wykrywania Borrelia burgdorferi, sposób diagnostyki boreliozy oraz zestaw do diagnostyki boreliozy.
30 kwietnia 2021

DCM DOLMED S.A. stanie się referencyjnym laboratorium dla produktów oferowanych przez Genomtec S.A.

Spółka podpisała umowę z Dolnośląskim Centrum Medycznym DOLMED S.A. – placówką wielospecjalistycznego lecznictwa otwartego we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Przedmiotem umowy jest dostarczenie produktów i usług Genomtec, w celu rozpoczęcia badań laboratoryjnych w zakresie diagnostyki genetycznej w oparciu o technikę RT-LAMP i wykonywania testów na SARS-CoV-2 dla pacjentów DCM DOLMED S.A. z wykorzystaniem Genomtec® SARS-CoV-2 EvaGreen® RT-LAMP CE-IVD Duo-Kit (RT-LAMP Duo Kit).
22 kwietnia 2021

Genomtec dokonuje kolejnego zgłoszenia patentowego w technologii LAMP potwierdzając realizację planu prac nad Genomtec ID

Dokonane zgłoszenie patentowe dotyczy autorskiego zestawu starterów, metody diagnostyki oraz składu mieszaniny reakcyjnej do genetycznej diagnostyki MRSA (Gronkowca złocistego opornego na metycylinę) w technice LAMP. Zestaw diagnostyczny wchodzi w skład panelu zakażeń ogólnoustrojowych planowanego w Genomtec ID – mobilnej platformy badań genetycznych w gabinecie lekarskim, karetce, na lotnisku lub aptece.
31 marca 2021

Genomtec dostarczy ultraszybkie testy na SARS-CoV-2 do firmy należącej do globalnej grupy zrzeszającej biura podróży

Spółka podpisała właśnie umowę na dostarczenie próbnej partii 3,5 tys. szt. testów Genomtec® SARS-CoV-2 EvaGreen® RT-LAMP CE-IVD Duo Kit oraz usługę wdrażania procedury testowania na obecność SARS-CoV-2 do jednej ze spółek wchodzącej w skład globalnej grupy Selectour (GIE ASHA).
25 marca 2021

Genomtec rozpoczyna etap badań klinicznych nowego produktu, zestawu diagnostycznego do wykrywania SARS-CoV-2 z próbki śliny

Genomtec SA podpisał umowę z warszawskim szpitalem klinicznym na wykonanie badania porównawczego testów do wykrywania zakażeń SARS-CoV-2 z próbek śliny w technologii Direct-RT-LAMP względem metody referencyjnej – techniki Real-Time RT-PCR przebiegającej z wykorzystaniem próbek wymazów.
18 marca 2021

Test genetyczny Genomtec SARS-CoV-2 Duo Kit (nr kat. GA00B) wykrywa nowo zidentyfikowany Wariant Bretoński z Francji

Zdolność wykrycia Wariantu Bretońskiego (hCoV-19/France/BRE-IPP04233/2021) przez RT-LAMP Duo Kit jest szczególnie ważne w zadbaniu o zdrowie publiczne, gdzie efektywne testowanie posiadające zdolność wykrycia wszystkich szczepów wirusa SARS-CoV-2 jest bezwzględnie ważne dla zabezpieczenia wysiłków w walce z pandemią.
17 marca 2021

Genomtec debiutuje na NewConnect

Już od pierwszej chwili akcje Genomtec cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów. Kurs akcji Genomtec w pierwszych minutach notowań wzrósł o 50,9 proc.
15 marca 2021

Genomtec z kolejnym zgłoszeniem patentowym w technice LAMP

Zgłoszenie patentowe w zakresie autorskiego zestawu starterów, metody diagnostyki oraz składu mieszaniny reakcyjnej do genetycznej diagnostyki bakteryjnego zakażenia przenoszonego drogą płciową w technice LAMP
10 marca 2021

Genomtec już 17 marca zadebiutuje na Newconnect

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie właśnie wyznaczyła 17 marca br. jako pierwszy dzień notowań akcji Genomtec SA na parkiecie NewConnect
19 lutego 2021

GPW wprowadza akcje Genomtec do obrotu na NewConnect

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie właśnie podjęła uchwałę o wprowadzeniu akcji Genomtec do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect
21 stycznia 2021

Test genetyczny Genomtec SARS-CoV-2 Duo Kit wykrywa wszystkie znane warianty koronawirusa

Badania wykazały, że test Genomtec jest w stanie wykryć wszystkie trzy nowe szczepy SARS-CoV-2 (brytyjski, południowoafrykański oraz brazylijski)
18 stycznia 2021

Genomtec złożył Dokument informacyjny na GPW i planuje wkrótce zadebiutować na rynku NewConnect

Spółka właśnie złożyła Dokument informacyjny na GPW, otwierając tym samym formalną procedurę wprowadzenia akcji do Alternatywnego Systemu Obrotu
7 stycznia 2021

Dwóch nowych członków w radzie nadzorczej Genomtec

Genomtec chcąc w najbliższym czasie zadebiutować na rynku NewConnect, wzmacnia skład rady nadzorczej