O Genomtec

Genomtec to spółka technologiczna działająca w obszarze diagnostyki klinicznej. Powstała w 2016 r. we Wrocławiu, z wizją międzynarodowej ekspansji na bazie unikalnej mobilnej platformy diagnostyki genetycznej z wykorzystaniem opatentowanego systemu bezkontaktowego grzania i detekcji. Firma, założona przez grupę naukowców mających doświadczenie i kompetencje w obszarze biologii molekularnej oraz mikrosystemów i fotoniki, ma swoją siedzibę i laboratoria we Wrocławiu. Genomtec ma także biuro w Wielkiej Brytanii, gdzie zlokalizowana jest część międzynarodowego zespołu badawczo – inżynieryjnego.

Działalność Genomtec S.A. polega przede wszystkim na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych oraz komercjalizacji w obszarze zastosowania systemów optycznych oraz izotermalnej metody namnażania kwasów nukleinowych w celach tworzenia innowacyjnych produktów w diagnostyce molekularnej.

Harmonogram rozwoju flagowego projektu Genomtec ID

Flagowym projektem Spółki jest Genomtec ID. Jego stworzenie i komercjalizacja, pozwoli na przeprowadzenie procesu diagnostycznego w miejscach opieki nad pacjentem, takich jak: przychodnie POZ, apteki, gabinety lekarskie, szpitalne oddziały ratunkowe (SOR) bez konieczności skomplikowanej oraz czasochłonnej obsługi laboratoryjnej przez wykwalifikowany personel. Głównymi funkcjonalnościami Genomtec ID mają być: niewielkie rozmiary analizatora, niski pobór energii, skrócony czas przeprowadzenia diagnostyki, szerokie spektrum oraz wysoka dokładność analizy, a także dostępność cenowa dla klientów. Te wszystkie cechy Genomtec ID powodują, że wyprzedzać on będzie dostępne obecnie na światowym rynku urządzenia do diagnostyki genetycznej.

Kolejnym obszarem działalności zespołu Genomtec, jest opracowywanie i wprowadzanie na rynki testów laboratoryjnych, mających zastosowanie między innymi w wykrywaniu chorób zakaźnych o podłożu wirusowym. W ten sposób firma zaspokaja tak pilną obecnie potrzebę, jaką jest walka z pandemią COVID-19 spowodowana wirusem SARS-CoV-2.

Informacje podstawowe

Adres siedziby:

Ul. Stabłowicka 147,
54-066 Wrocław

Biuro i laboratorium:

PORT Budynek II
Ul. Stabłowicka 147,
54-066 Wrocław

Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000662554, oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

NIP 8992809452; REGON 365935587

Kapitał zakładowy: 815.854,00 zł.

Autoryzowany Doradca:

INC S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto-Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000028098, NIP: 7781024498.

biuro@incsa.pl
tel. 61 851-86-77
https://incsa.pl

Strategia

Celem strategicznym firmy Genomtec jest zbudowanie światowej marki w diagnostyce genetycznej POCT, jak również propagowanie swojej opatentowanej technologii SNAAT® i jej globalne urynkowienie. Dotyczy to obecnie przede wszystkim mobilnej genetycznej platformy diagnostycznej Genomtec ID, flagowego projektu Spółki, jak również linii szybkich testów genetycznych, w tym dostępnych już na rynku dwugenowych testów wykrywających SARS-CoV-2.

Spółka od rozpoczęcia prac badawczo-rozwojowych podejmuje działania, których celem jest urynkowienie opracowywanych i już dostępnych w sprzedaży rozwiązań. Są to między innymi:

  • współpraca z międzynarodowymi wyspecjalizowanymi partnerami typu CDMO w obszarze kart reakcyjnych oraz analizatora genetycznego, co w znaczący sposób zmniejsza ryzyko na etapie pilotażu oraz uwiarygodnia zdolności produkcyjne docelowego produktu(ów),
  • rozwój zespołu specjalistów od strony diagnostyki molekularnej i urządzeń medycznych oraz międzynarodowej komercjalizacji produktów IVD i urządzeń medycznych,
  • dbanie o ochronę własności intelektualnej poprzez otrzymane patenty oraz zgłoszenia patentowe, co pozwala na budowanie wartości biznesowej technologii,
  • wyszukiwanie partnerów handlowych i budowanie globalnej siatki dystrybucyjnej.

Genomtec na bieżąco analizuje możliwości jakie oferuje rynek i dąży do komercjalizacji oraz sprzedaży produktów, które maksymalizowałaby wartość dla akcjonariuszy i pozwalały na jej stabilny rozwój

Ochrona patentowa posiadanej technologii czy procesów składających się na daną technologię, stanowią kluczowy obszar budowania i chronienia wartości intelektualnej wypracowanej w Spółce.

Technologia Genomtec zabezpieczona jest szeregiem patentów i zgłoszeń patentowych w obszarze samej platformy diagnostycznej Genomtec ID jak i biologii molekularnej.

Rynek

Zgodnie z prognozami, rynek diagnostyki molekularnej  w latach
2020-2021 istotnie wzrośnie w związku z pandemią COVID- 19, która jednak
w kolejnych latach powinna wyhamowywać, a rynek będzie rósł o ok. 5% rocznie.

Wartość światowego rynku diagnostyki molekularnej (mld USD) i udział głównych graczy rynkowych (2019)

Źródło: Global Molecular Diagnostics Market: Insights & Forecast with Potential Impact of Covid-19 (2020-2024). Przedstawione dane są prognozami i nie stanowią gwarancji osiągnięcia przez rynek wskazanych wartości w przyszłości.

Pandemia COVID-19 to moment zarówno wzmożonego zapotrzebowania na skuteczne i szybkie testy diagnostyczne jak również zwiększenie świadomości konieczności diagnostyki bliżej pacjenta – POCT (Point of Care Testing).

Wykrywanie chorób zakaźnych stanowi największy obszar stosowania diagnostyki molekularnej.

Metody izotermalne (np. LAMP) zdobywają coraz większą popularność dzięki swoim przewagom wobec istniejących rozwiązań (mobilność, prosta obsługa, koszty).

Struktura rynku w podziale na technologie (2019)

Źródło: Global Molecular Diagnostics Market: Insights & Forecast with Potential Impact of Covid-19 (2020-2024).

Czym jest diagnostyka w miejscu opieki nad pacjentem – Point of Care Testing

Źródło: Global Molecular Diagnostics Market: Insights & Forecast with Potential Impact of Covid-19 (2020-2024).

Globalna wartość światowego rynku diagnostyki POCT (w mld USD)

Źródło https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/point-of-care-poc-molecular-diagnostics-market.

Zarząd

Miron TokarskiWspółzałożyciel & Prezes Zarządu (CEO)

Miron jest współzałożycielem firmy Genomtec S.A i jej prezesem. Jest także diagnostą laboratoryjnym. Absolwent Wydziału Farmaceutycznego z Odziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, doktorant z dziedziny biologii molekularnej. Autor publikacji oraz współautor patentów Genomtec. Ambitny, młody naukowiec. Jego praca magisterska została nagrodzona przez Fundację Hasco-Lek. Kierownik projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki.

W Genomtec, obok zarządzania firmą, Miron aktywnie uczestniczy w pracach B+R w zakresie biologii molekularnej w obszarze chorób zakaźnych.

Michał WachowskiCzłonek Zarządu, Chief Financial Officer (CFO)

Michał ma ponad 14 letnie doświadczenie w obszarze finansowania przedsiębiorstw, zarządzania inwestycjami oraz doradztwa biznesowego. Przed dołączeniem do zespołu pełnił rolę dyrektora inwestycyjnego w aktywnie inwestującym funduszu typu Venture Capital. Wcześniej był członkiem Zarządu średniej wielkości spółki produkcyjnej z sektora energetycznego oraz wiceprezesem ds. finansowych w start-upie z branży chemicznej. Doradzał w szeregu transakcji z zakresu inwestycji, fuzji oraz przejęć oraz w procesach restrukturyzacyjnych. Wcześniej pełnił funkcje operacyjne w ARP, TFS, Deloitte, Polimex-Mostostal oraz Central Europe Trust. Absolwent studiów magisterskich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość oraz studiów podyplomowych Transfer Technologii Informatycznych do Przedsiębiorstw.

W Genomtec odpowiedzialny za finanse Spółki.

dr Jarosław OleszczukCzłonek Zarządu, Chief Business Officer (CBO)

Jarek jest absolwentem medycyny na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, natomiast doktorat obronił w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, zdobywając Nagrodę Prezesa Rady Ministrów. Był stypendystą Fundacji Nauki Polskiej. Ukończył również studia na kierunku biologii i immunologii na Uniwersytecie Victoria w Kanadzie oraz zrobił post-doc’a na Northwestern University Medical School w Chicago. Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji naukowych. Przez ostatnie cztery lata pełnił funkcję prezesa AstraZeneca Pharma Poland, a przed tym był związany z Abbott oraz AbbVie w Polsce, Belgii i Luksemburgu (dyrektor generalny), Novartis Pharma Polska (szefem operacji komercyjnych i dyrektor działu leków innowacyjnych) oraz kierował również oddziałem tej spółki w krajach bałtyckich. W latach 2002-2006 pracował w McKinsey & Company doradzając klientom z branży life sciences w USA, Francji, Belgii i Wielkiej Brytanii.

W Genomtec odpowiedzialny za rozwój i wdrożenie strategii biznesowej Spółki.

Rada nadzorcza

Karol HopPrzewodniczący Rady Nadzorczej

Partner zarządzający funduszu Leonarto VC.

Jakub SwadźbaCzłonek Rady Nadzorczej

Twórca największej w Polsce sieci laboratoriów medycznych – Diagnostyka sp. z o.o.

Krzysztof KrawczykCzłonek Rady Nadzorczej

Zarządzający polskim biurem CVC Capital Partners – światowego lidera w zakresie funduszy inwestycyjnych typu private equity.

Krzysztof DębowskiCzłonek Rady Nadzorczej

Obecnie pełni funkcję partnera zarządzającego w KnowledgeHub Starter. Wcześniej związany ze spółkami sektora hi-tech.

Michał JankCzłonek Rady Nadzorczej

Dyrektor Instytutu Weterynarii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz związany z Vet Planet sp. z o.o.

Dane finansowe

Wybrane dane finansowe w zł 2018 2019 Q3 2020 Q4 2020
Przychody netto ze sprzedaży 11 437 152 716 9 938 10 409
Zysk (strata) ze sprzedaży -1 246 225 2 919 163 -3 405 085 -1 914 665
Zysk (strata) brutto -742 713 -1 619 237 -953 177 -806 297
Zysk (strata) netto -742 713 -1 619 237 -953 177 -806 297
Amortyzacja 45 734 103 919 103 369 56 242
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 199 824 -3 207 369
-3 311 468 – 2 756 489
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -30 000 -18 300 50 819 0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 806 551 4 308 408
2 745 181 9 145 772
Kapitał (fundusz) własny 432 373 941 467 671 260 7 393 552
Zobowiązania krótkoterminowe 41 093 966 006 22 114 678 101
Zobowiązania długoterminowe 0 0 250 000 0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 341 090 1 422 968 907 500 7 301 447
Należności krótkoterminowe 60 344 292 236
275 302 407 257
Należności długoterminowe 0 0
22 227 0
Liczba akcji 5 812 430 5 888 430 7 428 540 8 158 540
Dotacje 506 503 1 588 502 2 412 181 1 100 823

 

Audytor

Biegli rewidenci dokonujący badania sprawozdań finansowych Genomtec S.A.:

QUATRO sp. z o.o.
ul. Kukułcza 1
51-418 Wrocław

Historia

Nasza historia

marzec 2021

Wyznaczenie 17 marca br. jako pierwszego dnia notowań akcji Genomtec SA na parkiecie NewConnect.

luty 2021

Wprowadzenie akcji Genomtec do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect na podstawie uchwały Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Spółki, debiut odbędzie się w I kwartale br. i planowany jest na marzec.

styczeń 2021

Dołączenie Krzysztofa Krawczyka, zarządzającego polskim biurem CVC Capital Partners – światowego lidera w branży private equity – do rady nadzorczej Genomtec. Drugą osobą wzmacniającą radę nadzorczą spółki jest Krzysztof Dębowski, który związany był z wieloma spółkami z sektora hi-tech, a obecnie pełni funkcję partnera zarządzającego w KnowledgeHub Starter – będącym jednym z wiodących funduszy venture capital w Polsce.

grudzień 2020

Zajęcie trzeciego miejsca w finale konkursu 2020 „Maker in China”, bezpośrednio wspieranym przez Organizację Rządową China-CEEC SME Research Institute, w którym bierze udział ponad 300 przedsiębiorstw z krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Chin.

listopad 2020

Zdobycie drugiego miejsca w finale czwartej edycji międzynarodowego konkursu „International Innovative & Entrepreneurial Competition Shenzhen, China” za swoje rozwiązanie Genomtec ID i pokonanie ponad 1 000 innych projektów. Spółka otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości prawie 400 tys. zł (650 tys. juanów).

listopad 2020

Wyprodukowanie pierwszych 5 sztuk prototypu urządzenia Genomtec ID. Kompletny prototyp, pozwala na przeprowadzenie koniecznych testów związanych z obsługą karty reakcyjnej, optymalizacją parametrów termicznych i skróceniem czasu poszczególnych etapów do otrzymania wyniku. Zespół pracuje również nad rozwojem oprogramowania serwisowego oraz oprogramowania związanego z interfejsem użytkownika oraz nad algorytmem powtarzalnej i niezawodnej obsługi finalnej wersji karty reakcyjnej w której dokonano ulepszeń w zakresie szybkości przepływu cieczy. Prace obejmowały również optymalizację układu optycznego do detekcji fluorescencji, który został sparametryzowany pod kątem niezawodnej detekcji emisji pasma specyficznej dla użytego barwnika. W trakcie dalszych prac zostaną zweryfikowane filtry optyczne w celu uzyskania jak najlepszego stosunku sygnału fluorescencji do sygnału tła.

listopad 2020

Wprowadzenie do sprzedaży nowego produktu – testu dwugenowego wykrywającego SARS-CoV-2 w technologii RT-LAMP, który posiada medyczny certyfikat CE-IVD, dopuszczający go do sprzedaży we wszystkich krajach UE. Przeprowadzone przez firmę analizy potwierdzają skuteczność testu przy wykrywaniu nowych wariantów SARS-CoV-2, takich jak. brytyjski, południowoafrykański oraz brazylijski, które zawierają mutacje mogące mieć wpływ na obniżenie skuteczności obecnie dostępnych na rynku testów genetycznych.

listopad 2020

Uplasowanie z sukcesem w ramach swojej pierwszej oferty publicznej wszystkich 730 tys. oferowanych akcji i pozyskanie ponad 8 mln zł, które spółka przeznaczy na platformę Genomtec ID, jego przygotowanie do komercjalizacji i masowej produkcji. Oferta zostaje objęta przez inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych. Zainteresowanie inwestorów znacząco przekracza liczbę akcji jakie Spółka mogła im przydzielić.

październik 2020

Dokonanie w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej zgłoszenia patentowego zestawu do diagnostyki Chlamydia trachomatis pn.„Zestaw starterów, skład reagentów oraz metoda wykrywania bakterii atypowych”.

październik 2020

Rozpoczęcie pierwszej w swojej historii oferty publicznej, dzięki której Genomtec planuje pozyskać 8 mln złotych na dalszy rozwój swojego flagowego projektu Genomtec ID.

wrzesień 2020

Nagroda Gospodarcza Money.pl dla najlepszej technologii roku 2020.

wrzesień 2020

Udzielenie przez Amerykański Urząd Patentowy ochrony patentowej na wynalazek pn. „Method of detecting genetic material in a biological sample and a device for its implementation”.

wrzesień 2020

Powołanie do zarządu Michała Wachowskiego na stanowisko Chief Financial Officer. Przed dołączeniem do zespołu Michał pełnił rolę dyrektora inwestycyjnego funduszu VC. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość.

wrzesień 2020

Powołanie do zarządu Jarka Oleszczuka, byłego prezes zarządu polskiego oddziału globalnej firmy farmaceutycznej Astra Zeneca, a wcześniej dyrektora generalnego Abbott Laboratories Polska. Na stanowisku Chief Business Officer (CBO), Jarek jest odpowiedzialny za dalszy rozwój i wdrożenie strategii biznesowej firmy.

wrzesień 2020

Otrzymanie prawie 7 mln zł (1,6 mln euro) dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na flagowy projekt – mobilny system do diagnostyki molekularnej – Genomtec ID, który będzie zdolny wykryć m.in. COVID-19 nawet w 15 minut. Genomtec znalazł się wśród ośmiu finalistów konkursu, którym przyznano dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1 w poddziałaniu 1.1.1 „Szybka Ścieżka”. Całkowita wartość projektu pt. „Opracowanie mobilnej aparatury diagnostycznej do wykrywania COVID-19” wynosi prawie 11 mln zł netto (ok. 2,4 mln euro), w tym 7 mln zł (1,6 mln euro) dofinansowania z NCBiR.

lipiec 2020

Otrzymanie od URPLiMB świadectwa wolnej sprzedaży (numer 434/2020) dla zestawu odczynników diagnostycznych Genomtec® SARS-CoV-2 RT-LAMP/N CE-IVD Laboratory Kit. Świadectwo wolnej sprzedaży wydaje się dla wyrobu oznakowanego znakiem CE (jest to deklaracja wytwórcy, że wyrób, który został wprowadzany do obrotu, spełnia wymagania zasadnicze oraz przepisy prawa, normy jakości i bezpieczeństwa dotyczące tego wyrobu) oraz zgłoszonego do Prezesa Urzędu URPLiMB w celu ułatwienia eksportu. Dokument potwierdza, że wskazany w nim wyrób w dniu wydania zaświadczenia jest lub mógł być wprowadzany do obrotu i do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

lipiec 2020

Zawarcie niewyłącznej umowy o współpracy komercyjnej z Synektik S.A. dotycząca dystrybucji opracowanych przez Spółkę testów w kierunku SARS-CoV-2 na terenie Polski. Po upływie okresu początkowego tj. po 30 listopada 2020 r., wejdą w życie wynegocjowane do tego czasu warunki umowy określające zasady dalszej współpracy. Umowa pozawala na rozszerzenie kanałów sprzedaży na terytorium Polski dla linii produktów Spółki, testy laboratoryjne oraz wprowadza aktywny marketing technologii GNT (SNAAT®) we wszystkich kanałach wykorzystywanych przez Synektik S.A.

czerwiec 2020

Uzyskanie ochrony patentowej na terytorium Polski dla zgłoszenia patentowego pn. „Sposób detekcji materiału genetycznego w próbce biologicznej oraz urządzenie do jego realizacji”.

czerwiec 2020

Podpisanie umowy warunkowej z firmą typu CDMO z Wielkiej Brytanii w przedmiocie wytwarzania urządzenia analizującego Genomtec ID.

maj 2020

Uzyskanie zgody eksperta USPTO na objęcie wynalazku pn. „Sposób detekcji materiału genetycznego w próbce biologicznej oraz urządzenie do jego realizacji” ochroną patentową na terytorium USA, co jest znaczącym krokiem do uzyskania ochrony patentowej.

maj 2020

Dokonanie w Brytyjskim Urzędzie Patentowym dwóch zgłoszeń patentowych z obszaru biologii molekularnej pn. „Diagnostic Primers, Kits and Methods for Viral Detection” (pol. ”Startery diagnostyczne, zestawy i metody wykrywania wirusów”).

marzec 2020

Dokonanie w URPL zgłoszenia wynalazku pn. „Zestawy starterów do wykrywania bakterii Mycoplasma pneumoniae, sposób wykrywania infekcji Mycoplasma pneumoaniae, zastosowanie zestawu starterów do wykrywania infekcji Mycoplasma pneumoniae” dotyczącego małych bakterii wywołujących infekcje w układzie oddechowym.

wrzesień 2019

Dokonanie zgłoszenia dotyczącego zestawu do diagnostyki wybranych, najbardziej onkogennych wirusów brodawczaka ludzkiego typu HPV 16 oraz HPV 18 (wirus odpowiedzialny za rozwój nowotworów, przenoszony głównie w trakcie stosunków seksualnych, a także poprzez bezpośredni kontakt ze skórą nosiciela).

lipiec 2019

Zawarcie listu intencyjnego z Astra Zeneca Pharma Poland dotyczącego możliwości komercyjnego wykorzystania technologii Spółki do diagnostyki a także personalizacji leczenia pacjentów cierpiących na niedrobno-komórkowego raka płuc (NSCLC) – – jednego z dwóch podstawowych typów raka płuc, obejmującego ok. 80% wszystkich jego przypadków.

styczeń 2018

Dokonanie w URPL drugiego zgłoszenia technologicznego pn. „Zestaw do bezdotykowej kontroli temperatury, sposób generowania frontów falowych promieniowania elektromagnetycznego oraz zastosowanie zestawu do generowania profili pól temperaturowych”, dotyczącego sposobu wykorzystania fali elektromagnetycznej do celów bezkontaktowego ogrzewania z szerokim wykorzystaniem w wielu przemysłowych zastosowaniach Zgłoszenie jest obecnie procesowane w EUIPO oraz przed lokalnymi urzędami patentowymi w Chinach, Japonii, USA.

październik 2017

Dokonanie pierwszego zgłoszenia patentowego w obszarze biologii molekularnej pn. „Zestaw starterów do wykrywania Borrelia burgdorferi, sposób wykrywania i diagnostyki Borrelia burgdorferi z wykorzystaniem zestawu starterów oraz zestaw do wykrywania Borrelia burgdorferi”, dotyczącego bakterii wywołujących boreliozę.

grudzień 2016

Dokonanie w URPL kluczowego zgłoszenia patentowego pn. „Sposób detekcji materiału genetycznego w próbce biologicznej oraz urządzenie do jego realizacji”. Postępowania patentowe toczą się w EUIPO oraz lokalnych urzędach patentowych w Kanadzie, Chinach, Japonii, Brazylii.

Ład korporacyjny

W dniu 5 marca Zarząd Spółki Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazał informacje na temat stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego określonego w Załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r., który stanowi tekst jednolity dokumentu “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.
Zestawienie zawierające ustosunkowanie się Emitenta do Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect znajduje się w załączonym poniżej dokumencie do pobrania pod tytułem: Genomtec – Zasady Ładu Korporacyjnego.

GENOMTEC – ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO Pobierz