Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

§1 Definicje

Administrator lub GENOMTEC – GENOMTEC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (51-317) przy ul. Bierutowskiej 57-59, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000662554; NIP: 8992809452; kapitał zakładowy w wysokości 1 179 554,00 PLN (w całości opłacony);
Akcjonariusz – osoba fizyczna posiadająca akcje Administratora (także jej pełnomocnik), której dane osobowe są przetwarzane w związku z obowiązkami Administratora wynikającymi z prawa handlowego;
Dane Osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii;
EOG – Europejski Obszar Gospodarczy;
Obligatariusz – osoba fizyczna posiadająca obligacje Administratora (także jej pełnomocnik), której dane są przetwarzane w związku z przepisami prawa handlowego w zakresie obligacji;
Podmiot Danych – osoba, której Dane Osobowe dotyczą;
Polityka – niniejsza Polityka prywatności;
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://genomtec.com
Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu.

§2 Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka określa zasady ochrony i przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora i stanowi wykonanie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO.

§3 Rodzaje przetwarzanych Danych Osobowych, cele i podstawy przetwarzania

 1. Administrator przetwarza następujące Dane Osobowe:
  1. w związku z kontaktem obejmującym udzielenie odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzenie dalszej korespondencji/kontaktu w tym zakresie lub zapytania w sprawie innych informacji i usług Administratora: imię i nazwisko, firma, stanowisko, dane kontaktowe w postaci adresu email lub numeru telefonu; podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  2. w związku z relacjami biznesowymi i handlowymi w celu m.in. nawiązania współpracy, zawarcia lub wykonania umowy czy rozliczenia umów: imię i nazwisko, numer PESEL, dane kontaktowe w postaci adresu zamieszkania, adresu email oraz numeru telefonu, dane dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych oraz inne Dane Osobowe przekazane Administratorowi w związku ze współpracą; podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  3. w związku z rekrutacją w celu m.in. rozpatrzenia kandydatur i realizacji procesu rekrutacyjnego oraz obrony Administratora przed potencjalnymi roszczeniami, a także ewentualnego kierowania roszczeń: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata (adres e-mail, numer telefonu), dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia oraz inne dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych, podane przez kandydata dobrowolnie, w tym dane udostępnione w ramach formularza na stronie rekrutacji, oraz w celach związanych z oceną procesu rekrutacyjnego: imię i nazwisko lub nick, adres e-mail oraz treść opinii uczestnika procesu rekrutacyjnego; podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO;
  4. w związku z zapisaniem się na newsletter: adres e-mail; podstawą przetwarzania jest art.
   6 ust. 1 lit. a) RODO;
  5. w związku z relacjami inwestorskimi w celu m.in. realizacji umowy o nabycie / objęcie papierów wartościowych i realizacji praw wynikających z posiadanych papierów wartościowych, w tym związanych ze zwołaniem, uczestnictwem i wykonywaniem prawa głosu na walnym zgromadzeniu GENOMTEC: imię i nazwisko, numer PESEL, dane kontaktowe w postaci adresu zamieszkania, adresu email oraz numeru telefonu Akcjonariusza/Obligatariusza oraz dane dotyczące papierów wartościowych i wynikających z nich uprawnień; podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO;
  6. w związku z dostępem do informacji poufnych w celu sporządzenia i prowadzenia listy osób mających dostęp do informacji poufnych: imię i nazwisko, data urodzenia, nr PESEL, prywatne numery telefonu, adres zamieszkania, numer telefonu służbowego, nazwa i adres przedsiębiorstwa, funkcja i powody klasyfikacji osoby jako mającej dostęp do informacji poufnych, data i godzina włączenia osoby do sekcji osób mających dostęp do informacji poufnych; podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  7. osób pełniących obowiązki zarządcze (OPOZ) oraz osób blisko z nimi związanych (OBZ) w celu sporządzenia i prowadzenia listy osób pełniących obowiązki zarządcze oraz osób blisko z nimi związanych oraz powiadamiania osób pełniących obowiązki zarządcze o ich obowiązkach: imię i nazwisko, funkcja w GENOMTEC S.A. (OPOZ) lub powody zakwalifikowania jako OBZ; numer telefonu służbowego (dotyczy OPOZ); adres e-mail (dotyczy OPOZ); adres zamieszkania(jeżeli podano); nr PESEL (jeżeli podano); podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 2. W związku z relacjami inwestorskimi, Dane Osobowe mogły zostać udostępnione Administratorowi przez odpowiedni podmiot przyjmujący zapisy w ramach emisji papierów wartościowych, z usług którego korzystano w tym celu, lub przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. – także w przypadku wypłaty dywidendy.

§4 Ujawnianie Danych Osobowych – odbiorcy danych

Odbiorcami Danych Osobowych są:

 1. kontrahenci GENOMTEC, którym dostęp do Danych Osobowych jest niezbędny do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i utrzymania systemówi informatycznych GENOMTEC;
 2. podmioty, z których usług GENOMTEC korzysta, np. kurierzy i kancelarie prawne;
 3. inni Akcjonariusze i Obligatariusze w związku wyłożeniem listy Akcjonariuszy/Obligatariuszy (zawierającej ich nazwisko i imię albo firmę/nazwę, miejsce zamieszkania/siedzibę, liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów) w lokalu zarządu GENOMTEC oraz prawo do otrzymania odpisu tej listy, jak również w przypadku listy obecności na walnym zgromadzeniu zawierającej imię i nazwisko oraz liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów;
 4. Komisja Nadzoru Finansowego w związku z brzmieniem art. 70 ustawy z dnia 29 lipca
  2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080);
 5. podmioty zaangażowane do obsługi walnego zgromadzenia GENOMTEC;
 6. inne podmioty, którym GENOMTEC jest obowiązana przekazać Dane Osobowe na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

GENOMTEC nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych Danych Osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Podmiotu Danych lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§5 Okres przetwarzania Danych Osobowych

 1. GENOMTEC będzie przetwarzać Dane Osobowe przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w jakim te Dane Osobowe zostały zebrane, tj:
  1. w przypadku zawarcia umowy z GENOMTEC, GENOMTEC może przetwarzać Dane Osobowe drugiej strony umowy przez czas niezbędny do jej wykonania, a następnie w innych, zgodnych z prawem, celach, np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń w okresie ich przedawnienia;
  2. w przypadku wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na GENOMTEC, wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa – do momentu zrealizowania przez GENOMTEC właściwego obowiązku prawnego;
  3. w przypadku wyrażonej zgody – dopóki zgoda nie zostanie cofnięta;
  4. w przypadku realizowania prawnie uzasadnionych interesów GENOMTEC – do momentu wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Danych Osobowych.
 2. W przypadku wyrażenia zgody GENOMTEC ma prawo przetwarzać Dane Osobowe również po zakończeniu obowiązywania ww. umowy. GENOMTEC nie będzie przetwarzać Danych Osobowych, jeżeli uprzednio wyrażona zgoda zostanie cofnięta. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Danych Osobowych dokonanego przed wycofaniem zgody.

§6 Przekazywanie danych do państw trzecich

 1. Dane Osobowe mogą zostać wyjątkowo przekazane kontrahentom przetwarzającym je poza obszarem EOG, ale tylko w niezbędnym zakresie, związanym np. ze świadczeniem przez tych kontrahentów na rzecz Administratora usług, zwłaszcza informatycznych (np. przechowywania danych). Kontrahenci Administratora mogą przetwarzać dane głównie w Stanach Zjednoczonych (USA).
 2. Administrator przekazuje Dane Osobowe poza obszar EOG z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską i uzupełniających środków ochrony danych w celu zapewnienia zgodności ze stopniem ochrony danych przyjętym w Unii Europejskiej.
 3. Podmiotom Danych przysługuje prawo uzyskania informacji o kontrahentach Administratora, o których mowa w ust. 1, i stosowanych przez Administratora zabezpieczeniach, w szczególności kontaktując się z Administratorem mailowo na adres podany w § 9 ust. 3.

§7 Uprawnienia Podmiotów Danych

 1. Prawa przysługujące Podmiotom Danych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych:
  1. prawo dostępu do informacji o tym, jakie Dane Osobowe są przetwarzane przez GENOMTEC oraz do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do sprostowania Danych Osobowych w przypadku, gdy są one nieprawidłowe lub ich uzupełnienia, gdy są niekompletne;
  3. prawo do usunięcia Danych Osobowych w przypadku:
   1. gdy Dane Osobowe zebrane przez GENOMTEC przestają mu być potrzebne do celów, o których Administrator informował Podmioty Danych,
   2. jeżeli Podmiot Danych cofnie zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych,
   3. o ile GENOMTEC nie ma prawa przetwarzać Danych Osobowych na innej podstawie prawnej,
   4. jeżeli Dane Osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
   5. gdy konieczność usunięcia Danych Osobowych wynika z obowiązku prawnego GENOMTEC;
  4. prawo do przenoszenia Danych Osobowych, czyli żądania, aby GENOMTEC przesłał Dane Osobowe innemu podmiotowi;
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych, jeżeli ich prawidłowość jest kwestionowana przez Podmiot Danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub GENOMTEC nie potrzebuje już określonych Danych Osobowych, albo kiedy zostanie wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania. Podmiot Danych może także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności Danych Osobowych lub dochodzenia roszczeń) GENOMTEC nie dokonywało na jego Danych Osobowych żadnych operacji, a jedynie je przechowywało;
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu, gdy GENOMTEC przetwarza Dane Osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów takich, jak m.in. prowadzenie działań marketingowych; w takim przypadku GENOMTEC przestanie przetwarzać Dane Osobowe niezwłocznie po wniesieniu przez Podmiot Danych skutecznego sprzeciwu;
  7. prawo do wycofania zgody przysługuje Podmiotowi Danych w stosunku do wszystkich udzielonych przez Podmiot Danych zgód na przetwarzanie Danych Osobowych.
 2. Wniosek dotyczący realizacji praw Podmiotów Danych można złożyć do GENOMTEC S.A.:
  1. w formie pisemnej poprzez wysłanie listu na adres siedziby GENOMTEC;
  2. drogą e-mailową na adres: gdpr@genomtec.com;
  3. kontakt telefoniczny: +48 793 440 931.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:
  1. z jakiego uprawnienia wymienionego w § 7 ust. 1 powyżej chce skorzystać osoba składająca wniosek;
  2. jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. otrzymywanie newslettera);
  3. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele analityczne).
 4. Jeżeli złożone żądanie będzie sformułowane w taki sposób, że nie będzie możliwe ustalenie jego treści lub z innych powodów nie będzie możliwe jego spełnienie, GENOMTEC zwróci się do wnioskodawcy z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji.
 5. Odpowiedź na wniosek zostanie udzielona w ciągu 1 miesiąca od jego otrzymania. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
 6. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków wysłanych na adres siedziby Administratora – listownie na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania odpowiedzi na adres e-mail i o ile taki adres e-mail zostanie we wniosku wskazany.
 7. Podmiotowi Danych przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli Podmiot Danych uzna, że przetwarzanie jego Danych Osobowych jest niezgodne z prawem.

§8 Bezpieczeństwo Danych Osobowych

 1. GENOMTEC prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane Osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane zadania. Administrator dba o to, aby wszystkie operacje na Danych Osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 2. Administrator podejmie wszelkie niezbędne działania, aby także podwykonawcy i inne podmioty współpracujące z Administratorem dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane Osobowe na zlecenie Administratora.

§9 Inne postanowienia

 1. GENOMTEC nie podejmuje decyzji wobec Podmiotów Danych w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie.
 2. Niniejszą Polityka może być aktualizowana. Wówczas zmieniana jest data wejścia w życie, która znajduje się poniżej. Wszelkie wcześniejsze wersje Polityki będą dostępne na żądanie.
 3. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: gdpr@genomtec.com lub telefonicznie pod numerem telefonu: ++48 793 440 931.