Akcje

Liczba akcji

Liczba akcji wszystkich emisji 11 795 540, w tym:

 • 1 000 000 akcji serii A, akcje nie są uprzywilejowane,
 • 142 860 akcji serii B, akcje nie są uprzywilejowane,
 • 4 000 000 akcji serii C, akcje nie są uprzywilejowane,
 • 583 670 akcji serii D, akcje nie są uprzywilejowane,
 • 85 900 akcji serii E, akcje nie są uprzywilejowane,
 • 76 000 akcji serii F, akcje nie są uprzywilejowane,
 • 710 110 akcji serii G, akcje nie są uprzywilejowane,
 • 830 000 akcji serii H, akcje nie są uprzywilejowane,
 • 730 000 akcji serii J, akcje nie są uprzywilejowane,
 • 1 205 639 akcji serii K, akcje nie są uprzywilejowane,
 • 794 361 akcji serii L, akcje nie są uprzywilejowane,
 • 1 237 000 akcji serii M, akcje nie są uprzywilejowane,
 • 400 000 akcji serii N, akcje nie są uprzywilejowane,
 • 462 346 akcji serii I, akcje nie są uprzywilejowane.

Akcjonariat

RAZEM 13 324 570 100% 
Akcje wprowadzone do obrotu 11 395 540  
Akcjonariusz Liczba akcji % głosów
Leonarto Funds SCSp 1 650 620 12,39%
Miron Tokarski 1 355 118 10,17%
Pozostali 10 318 832 77,44%

 

Animator Akcji Genomtec SA

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000048901, NIP 526-10-26-828, kapitał zakładowy w wysokości 23.640.000,00 PLN opłacony w całości.

Notowania

|
Cena akcji

PLN
Zmiana

%

Ogłoszenia

Ogłoszenie o wpisie kapitału warunkowego Pobierz

Wezwania

Zawiadomienia dla Akcjonariuszy

Pierwsze wezwanie do złożenia akcji w Spółce z dnia 24 września 2020 Pobierz
Drugie wezwanie do złożenia akcji w Spółce z dnia 15 października 2020 Pobierz
Trzecie wezwanie do złożenia akcji w Spółce z dnia 19 stycznia 2021 Pobierz
Czwarte wezwanie do złożenia akcji w Spółce z dnia 11 lutego 2021 Pobierz
Piąte wezwanie do złożenia akcji w Spółce z dnia 26 lutego 2021 Pobierz

Prospekt

Prospekt Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Śródroczne sprawozdanie finansowe Spółki za I kwartał 2022 roku, śródroczne sprawozdanie finansowe Spółki za II kwartał 2022 roku oraz śródroczne sprawozdanie finansowe Spółki za III kwartał 2022 roku, niepoddane badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta, zostały włączone do Prospektu przez odniesienie i są dostępne na stronie internetowej pod adresami, odpowiednio:

I kwartał: https://genomtec.com/wp-content/uploads/2022/07/korekta-raport-q1-2022.pdf,

II kwartał: https://genomtec.com/wp-content/uploads/2022/08/2022.08.04.-raport-q2-1.pdf,

III kwartał: https://genomtec.com/wp-content/uploads/2022/11/2022-11-10-raport-za-3q-2022.pdf.

 

Memorandum Informacyjne

Memorandum Informacyjne Pobierz
Suplement nr 1 do Memorandum Pobierz
Suplement nr 2 do Memorandum Pobierz
Suplement nr 3 do Memorandum Pobierz
Suplement nr 4 do Memorandum Pobierz
Komunikat aktualizujący nr 1 Pobierz
Komunikat aktualizujący nr 2 Pobierz

Dokument Informacyjny

Dokument informacyjny Pobierz
Prezentacja Spółki Pobierz

Walne Zgromadzenia

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 czerwca 2024 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GENOMTEC S.A. na dzień 25 czerwca 2024 roku Pobierz
Projekty uchwał na ZWZ GENOMTEC S.A. zwołane na dzień 25 czerwca 2024 roku Pobierz
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Genomtec S.A. Pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Genomtec S.A. o wynagrodzeniach za rok 2023 Pobierz
Informacja o liczbie akcji i głosów Pobierz
Wzór pełnomocnictwa Pobierz
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Pobierz
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych Pobierz

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 kwietnia 2024 roku

Ogłoszenie Zarządu Genomtec S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 kwietnia 2024 roku Pobierz
Projekt uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Genomtec S.A. Pobierz
Opinia Zarządu Genomtec S.A. uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii 0 Pobierz
Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Pobierz
Formularz zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa Pobierz
Formularze pełnomocnictwa Pobierz
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów Pobierz
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych Pobierz

Zwołanie NWZA Genomtec S.A. na dzień 12 marca 2024 roku

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Geniomtec S.A. na dzień 12 marca 2024 roku Pobierz
Projekty uchwał na NWZ Genomtec S.A. zwołane na dzień 12 marca 2024 roku Pobierz
Projekt zmian Polityki Wynagrodzeń Pobierz
Projekt Regulaminu Rady Nadzorczej Pobierz
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Pobierz
Wzór pełnomocnictwa Pobierz
Informacja o liczbie akcji i głosów Pobierz
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Genomtec S.A. Pobierz

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromdzenia Genomtec S.A. na dzień 27 czerwca 2023 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Genomtec S.A. na dzień 27 czerwca 2023 roku Pobierz
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Genomtec S.A. zwołane na dzień 27 czerwca 2023 roku Pobierz
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Genomtec S.A. Pobierz
Wzór pełnomocnictwa Pobierz
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Pobierz
Informacja o liczbie akcji i głosów Pobierz
Klauzula Informacyjna RODO Pobierz
Raport roczny za 2022 r. Pobierz
Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 27 czerwca 2023 roku Pobierz

Zwołanie NWZA Genomtec S.A. na dzień 27 marca 2023 roku

Ogłoszenie o Zwołaniu NWZA na dzień 27 marca 2023 roku Pobierz
Opinia Zarządu GENOMTEC S.A. uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii M oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii M z dnia 28 lutego 2023 roku Pobierz
Opinia zarządu GENOMTEC S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie projektu uchwały zmieniającej statut Spółki przewidującego upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy dotyczącą każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, zawierająca uzasadnienie powodów pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Pobierz
Projekty uchwał na NWZA 27 marca 2023 roku Pobierz
Tekst jednolity Statutu Pobierz
Zestawienie zmian statutu Spółki Pobierz
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Pobierz
Informacja o liczbie akcji i głosów Pobierz
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez GENOMTEC S.A. dla akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, osób reprezentujących akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi oraz pełnomocników akcjonariuszy Pobierz
Wzór pełnomocnictwa Pobierz

Zwołanie NWZA Genomtec S.A. na dzień 25 listopada 2022 roku

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Genomtec S.A. na dzień 25 listopada 2022 roku Pobierz
Projekty uchwał NWZA 25 listopada 2022 roku Pobierz
Wzór pełnomocnictwa Pobierz
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Pobierz
Informacja o liczbie akcji i głosów Pobierz
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Genomtec S.A. dla akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, osób reprezentujących akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi oraz pełnomocników akcjonariuszy Pobierz

Zwołanie ZWZA na dzień 30 czerwca 2022 roku

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Pobierz
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Pobierz
Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty Pobierz
Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza Pobierz
Formularz głosowania przez pełnomocnika Pobierz
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Pobierz
Informacja o liczbie akcji i głosów Pobierz

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Genomtec S.A. na dzień 5 listopada 2021 roku

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 5 listopada 2021 roku Pobierz
Projekty uchwał NWZA 5 listopada 2021 roku Pobierz
Wzór pełnomocnictwa Pobierz
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Pobierz
Informacja o liczbie akcji i głosów Pobierz
Załącznik do projektu uchwały nr 04/11/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GENOMTEC spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Genomtec S.A. Pobierz

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Genomtec S.A. na dzień 13 września 2021 roku

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA GENOMTEC S.A. na dzień 13 września 2021 roku Pobierz
Projekty uchwał na NWZA 13 września 2021 roku Pobierz
Wzór pełnomocnictwa Pobierz
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Pobierz
Informacja o liczbie akcji i głosów Pobierz

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Genomtec S.A. na dzień 20 lipca 2021 roku

Ogłoszenie o Zwołaniu NWZA na dzień 20.07.2021 Pobierz
Projekty uchwał NWZA 2021.07.20 Pobierz
Wzór pełnomocnictwa Pobierz
Formularz głosowania przez pełnomocnika Pobierz
Informacja o liczbie akcji i głosów Pobierz

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Genomtec S.A. na dzień 30 czerwca 2021 roku

Ogłoszenie o zwołaniu WZA GENOMTEC S.A. na dzień 30 czerwca 2021 roku Pobierz
Projekty uchwał na ZWZA 30 czerwca 2021 roku Pobierz
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy 2020 Pobierz
Wniosek Zarządu GENOMTEC S.A. dotyczący pokrycia straty za rok obrotowy 2020 Pobierz
Wzór pełnomocnictwa Pobierz
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Pobierz
Informacja o liczbie akcji i głosów Pobierz

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Genomtec S.A. na dzień 28 kwietnia 2021 roku

Ogłoszenie o Zwołaniu NWZA na dzień 28.04.2021 Pobierz
Projekty uchwał NWZA 2021.04.28 Genomtec Pobierz
Wyliczenie zmian statutu Pobierz
Projekt tekstu jednolitego statutu Pobierz
Wzór pełnomocnictwa Pobierz
Wzór formularza Pobierz
Informacja o liczbie akcji i głosów Pobierz

Pozostałe ogłoszenia o zwołaniu NWZA Genomtec S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENOMTEC S.A. na dzień 29 grudnia 2020 roku Pobierz
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENOMTEC S.A. na dzień 15 stycznia 2021 roku Pobierz
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENOMTEC S.A. na dzień 11 lutego 2021 roku Pobierz

Transakcje z podmiotami powiązanymi

Na tej stronie Genomtec S.A. zamieszcza informacje o istotnych transakcjach zgodnie z Art. 90i UoO.

Na chwilę obecną brak transakcji spełniających kryteria określone w UoO.

Podstawa prawna:
(UoO) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 z poźń. zmianami) – Rozdział 4b Transakcje z podmiotami powiązanymi.