Akcje

Liczba akcji

Liczba akcji wszystkich emisji 8 158 540, w tym:

  • 1 000 000 akcji serii A, akcje nie są uprzywilejowane,
  • 142 860 akcji serii B, akcje nie są uprzywilejowane,
  • 4 000 000 akcji serii C, akcje nie są uprzywilejowane,
  • 583 670 akcji serii D, akcje nie są uprzywilejowane,
  • 85 900 akcji serii E, akcje nie są uprzywilejowane.
  • 76 000 akcji serii F, akcje nie są uprzywilejowane.
  • 710 110 akcji serii G, akcje nie są uprzywilejowane.
  • 830 000 akcji serii H, akcje nie są uprzywilejowane.
  • 730 000 akcji serii J, akcje nie są uprzywilejowane.

Akcjonariat

RAZEM 8 158 540 8 158 540
Akcje wprowadzone do obrotu1 6 618 430 6 618 430
Akcjonariusz Liczba akcji % głosów
Leonarto Funds SCSp 1 650 620 20,23%
Miron Tokarski 1 456 791 17,86%
Małgorzata Małodobra-Mazur 438 360 5,37%
Konrad Krajewski 427 860 5,24%
Henryk Roguszczak 408 360 5,01%
Pozostali 3 776 549 46,29%

1 W I półroczu 2021 zostanie wprowadzonych do obrotu na NewConnect również 710.110 akcji serii G.

 

Animator Akcji Genomtec SA

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000048901, NIP 526-10-26-828, kapitał zakładowy w wysokości 23.640.000,00 PLN opłacony w całości.

Notowania

|
Cena akcji

PLN
Zmiana

%

Ogłoszenia

Ogłoszenie o wpisie kapitału warunkowego Pobierz

Wezwania

Zawiadomienia dla Akcjonariuszy

Pierwsze wezwanie do złożenia akcji w Spółce z dnia 24 września 2020 Pobierz
Drugie wezwanie do złożenia akcji w Spółce z dnia 15 października 2020 Pobierz
Trzecie wezwanie do złożenia akcji w Spółce z dnia 19 stycznia 2021 Pobierz
Czwarte wezwanie do złożenia akcji w Spółce z dnia 11 lutego 2021 Pobierz
Piąte wezwanie do złożenia akcji w Spółce z dnia 26 lutego 2021 Pobierz

Memorandum Informacyjne

Memorandum Informacyjne Pobierz
Suplement nr 1 do Memorandum Pobierz
Suplement nr 2 do Memorandum Pobierz
Suplement nr 3 do Memorandum Pobierz
Suplement nr 4 do Memorandum Pobierz
Komunikat aktualizujący nr 1 Pobierz
Komunikat aktualizujący nr 2 Pobierz

Dokument Informacyjny

Dokument informacyjny Pobierz
Prezentacja Spółki Pobierz

Walne Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Genomtec S.A. na dzień 28 kwietnia 2021 roku

Ogłoszenie o Zwołaniu NWZA na dzień 28.04.2021 Pobierz
Projekty uchwał NWZA 2021.04.28 Genomtec Pobierz
Wyliczenie zmian statutu Pobierz
Projekt tekstu jednolitego statutu Pobierz
Wzór pełnomocnictwa Pobierz
Wzór formularza Pobierz
Informacja o liczbie akcji i głosów Pobierz

Pozostałe ogłoszenia o zwołaniu NWZA Genomtec S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENOMTEC S.A. na dzień 29 grudnia 2020 roku Pobierz
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENOMTEC S.A. na dzień 15 stycznia 2021 roku Pobierz
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENOMTEC S.A. na dzień 11 lutego 2021 roku Pobierz