2020.10.15

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 – „Szybka Ścieżka”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 – „Szybka Ścieżka”

Tytuł projektu: 
Opracowanie mobilnej aparatury diagnostycznej bazującej na rozwiązaniu lab-on-chip do wykrywania choroby COVID-19 (SARS-CoV-2 wirus)

Wartość projektu: PLN 10 371 232,40

Wkład Funduszy Europejskich: PLN 6 677 069,80

Nazwa programu:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 – „Szybka Ścieżka”.  Oś priorytetowa. Wsparcie finansowe prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działanie – Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałanie – Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Koronawirusy.

Cele projektu
Celem projektu jest opracowanie i przetestowanie dwóch prototypów produktów:
– laboratoryjnego zestawu multipleksowego do diagnostycznej, genetycznej identyfikacji SARS-CoV-2 w technice RT-LAMP;
– aparatury diagnostycznej POCT bazującej na rozwiązaniu lab-on-chip (LOC) oraz technice RT-LAMP do wykrywania COVID-19 do zastosowań w diagnostyce „bliskiej pacjenta”.

Przedmiot projektu
Oba produkty, będą innowacyjne w wymiarze międzynarodowym, cechując się:
– wysoką dokładnością i wiarygodnością wyniku badania;
– znacząco skróconym czasem reakcji amplifikacji (dla zestawu laboratoryjnego) oraz całościowym czasem wykonania badania (dla platformy POCT);
– zestaw laboratoryjny wykorzystuje park maszynowy oraz procedurę analizy próbki jak w przypadku standardowego cyklu pracy z RT-PCR dla identyfikacji wirusa SARS-CoV-2
– konkurencyjnością cenową;
– mobilnością, elastycznością i łatwością obsługi aparatury diagnostycznej (brak konieczności zaangażowania personelu laboratoryjnego do obsługi aparatury, w zamian badanie może być wykonane przez pielęgniarkę, lekarza, farmaceutę, ratownika medycznego, lub innego przeszkolonego pracownika służby zdrowia)
– wysoce atrakcyjną ceną.