2019.08.02

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji”, poddziałania 2.4.1

Genomtec SA realizuje projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji”, poddziałania 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB”
„Granty na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie Polskich Produktów Przyszłości”.

Celem otrzymanego grantu jest promocja i umiędzynarodowienie opracowywanego produktu wraz z jego technologią na rynku globalnym.

Nr umowy POIR.02.04.01-02-PPP-53/18-00

Wartość projektu: 36 176,45 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 25 000 PLN

Okres realizacji projektu: 01.04.2019 – 31.12.2019

Genomtec SA implements a project co-financed from the Intelligent Development Operational Program 2014-2020 under measure 2.4 „Cooperation within the national innovation system” sub-measure 2.4.1 ” Center for analysis and piloting of new inno_LAB instruments”
„Grants for the development, promotion or internationalization of Polish products of the future.”

The purpose of the grant is to promote and internationalize the product developed with its technology on the global market.

 

Contract No. POIR.02.04.01-02-PPP-53 / 18-00
Value of the project: PLN 36,176.45
Co-financing of the EU project: PLN 25,000
The project implementation period: 01/04/2019 – 31/12/2019