2019.05.01

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 – „Szybka Ścieżka”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 – „Szybka Ścieżka”

Tytuł projektu:

Opracowanie technologii oraz mobilnej aparatury diagnostycznej bazującej na rozwiązaniu lab-on-chip do wykrywania chorób zakaźnych

Wartość projektu: 12 210 584,19 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 8 912 385,14 PLN

Nazwa programu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 – „Szybka Ścieżka”.  Oś priorytetowa. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działanie Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałanie – Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Przedmiot projektu
Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacji produktowej w postaci przenośnej aparatury diagnostycznej typu LOC bazującej na technologii LAMP i autorskim rozwiązaniu SNAAT, do wstępnego wykrywania chorób zakaźnych w szczególności: Chlamydia trachomatis, Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae, MRSA. W odniesieniu do technologii urządzenia sterującego i karty reakcyjnej, aktualny poziom gotowości technologicznej to TRL IV, natomiast poziom gotowości technologicznej techniki molekularnej to TRL III. Wprowadzenie technologii na rynek wymaga przeprowadzenia prac B+R do poziomu IX TRL.

Cele projektu

Celem głównym projektu jest opracowanie i przygotowanie do wdrożenia innowacyjnej aparatury diagnostycznej do wykrywania wybranych chorób zakaźnych, stanowiącej rozwiązanie typu Lab-On-Chip (LOC) ze zintegrowanym systemem do izolacji materiału genetycznego (dzięki autorskiej technologii Simplified Nucleic Acid Amplification Technology – SNAAT) oraz przy wykorzystaniu amplifikacji w systemie LAMP (loop-mediated isothermal amplification). Aparatura diagnostyczna będzie służyć do izolacji i zagęszczania materiału genetycznego z próbki biologicznej oraz jego amplifikacji, detekcji patogenu i odczytu wyniku przy wykorzystaniu oprogramowania. Będzie to pierwsze na rynku, mobilne, relatywnie niedrogie rozwiązanie umożliwiające szybkie wykonanie badań diagnostycznych bazujących na technikach biologii molekularnej w każdym miejscu, i przez personel medyczny, bez konieczności doświadczenia laboratoryjnego. Dzięki temu możliwe będzie wczesne wykrycie niebezpiecznych chorób oraz zastosowanie odpowiedniej terapii.1

Planowane efekty

Docelowy produkt, po zakończeniu prac B+R, będzie odpowiadać na oczekiwanie klientów:

-zapewniając czułość i specyficzność badania bliską 100%;

-umożliwiając przeprowadzenie badania samodzielnie, w dowolnym czasie, w warunkach pozalaboratoryjnych, przez personel medyczny, bez konieczności doświadczenia w zakresie diagnostyki laboratoryjnej;

-pozwalając uzyskać wyniki badań w czasie nie dłuższym niż 20 minut od momentu przeprowadzenia badania;

-umożliwiając wykonanie badania z bardzo małej próbki mat. biol. tj. od 100 do 200 µl;

-będąc konkurencyjny cenowo;

-zapewniając wysoką trwałość w okresie gwarancyjnym/pogwarancyjnym.

Rezultaty projektu charakteryzują się innowacyjnością w skali globalnej. Nowością rezultatu projektu w skali świata będzie sposób wykrywania charakterystycznych dla patogenów sekwencji nukleotydowych w materiale biologicznym w jednorazowym, niedrogim reaktorze pozwalającym na kompletną obróbkę i analizę materiału biologicznego.