Dla Akcjonariuszy

Informacje podstawowe

Adres siedziby:

ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław

Biuro i laboratorium:

PORT Budynek II
ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław

Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000662554, oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8992809452, REGON 365935587.

Kapitał zakładowy: 742 854,00 zł.

Liczba akcji wszystkich emisji 7 428 540, w tym:

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz /  liczba akcji / % głosów
Leonarto Funds SCSp / 1 650 620 / 22,22%
Miron Tokarski / 1 456 791 / 19,61%
Konrad Pankiewicz / 395 654 / 5,33%
Małgorzata Małodobra-Mazur / 438 360 / 5,90%
Konrad Krajewski / 427 860 / 5,76%
Henryk Roguszczak / 408 360 / 5,50%

Statut

Materiał do pobrania >>

Zawiadomienia dla Akcjonariuszy

OGŁOSZENIE O WPISIE KAPITAŁU WARUNKOWEGO
PISMO DO POBRANIA

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2020
PISMO DO POBRANIA 1

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE Z DANIA 15 PAŹDZIERNIKA 2020 

PISMO DO POBRANIA 2

Sprawozdania finansowe

Rok 2018

Rok 2019